Hvordan lage en ARC kolonne (enkelt forklart med bilder)

Forum for kolonnebrennere, eksempelvis CM, LM, eller VM, og varianter av disse.

Moderatorer: Høgetveit'n, textex, Ormlår

Hvordan lage en ARC kolonne (enkelt forklart med bilder)

Innlegg RS_jenssen » Søn Nov 08, 2009 3:41 pm

Får så mange spørsmål anngående konstruksjoner av ARC kolonner nå, at jeg legger ut link med info her inne. og litt tekst sakset fra en bok på nett :)

Bilde
PIC – EL-ARC – note, sensor pipe was lengthened later From LM heads product takeoff you have a copper pipe (8-10mm have been successfully tested) that is sealed at the bottom end, goes down 80% of packed column height (i.e. 80cm pipe for 1 meter column) and is soldered to the outside of column pipe to get good heat transfer. About 20 cm from the top of the pipe is the actual products take off. From the takeoff we have vapor lock and the pipe goes up again to 1-2cm below the liquid surface on LM reservoir and back to collection vessel. On the highest point of this product takeoff is a ventilation hole to prevent siphoning (required for at least smaller pipe diameters). Note, in the picture I have used silicone hoses. I recommend you use a 5-6mm copper pipe instead.

The principle of operation is that the liquid at the bottom of the 80cm pipe will boil if the temperature at the lower parts of the column where the pipe is attached is higher than the boiling point of liquid inside the sensor pipe (in practice 78.1-2C since it’s the first stuff that reaches the top of the column). When the liquid boils no liquid will enter the product takeoff tube, but all is returned to column via LM head due to pressure difference. When the temperature at the column (in the part where the pipe is soldered to) evens out the boiling stops and liquid will start to flow out of the product takeoff. This causes less reflux and the temperature in the lower part of the column starts to rise. When it’s high enough the output stops and the cycle starts again. In practice this works very well. It adjusts the reflux ratio automatically and stops the collection before any higher boiling point alcohols have a chance to get to the top of the packing. This system gets rid of the tails but there is still the problem with heads. Several methods to get rid of the heads are researched, but I’ll present here the simplest one.
Bilde

PIC-heads-collection-bottle With this system the heads will go to the bottle, and when it’s full to the set limit (ventilation hose/pipe inside the bottle) product will start to flow to the collection vessel. The amount of heads can be adjusted by varying the length of the hose/pipe inside the bottle. The ventilation pipe/hose needs to go above the point where pipe to product vessel leaves, as liquid inside the ventilation pipe will rise to this level. The vaporlock in the tube prevents heads in the bottle from contaminating the product and also enables the adjustment by vent pipe. Otherwise the liquid in the bottle would rise up to the actual feed tube bottom. I recommend this type of system to be built from 8mm pipe as minimum diameter.

Now the latest innovation for removing heads (pioneered by “Farbror Plast”) is to use separate heads column for that. In practice this means that we have another column that’s closed at the bottom and the bottom of that column goes down to mash in boiler. This gives enough heating for the column to let it operate normally. The product from ARC column goes to top of packing of this heads column. At the top of the column we have condenser as usual, and below the condenser we have a reservoir of 100-150ml where heads will be collected. The pure ethanol is taken out from the bottom of the column. Now the biggest problem with this type of approach is that at the start the column is fed with lots of heads and at the end there’s mostly pure ethanol. This means that we need to give the column some time to stabilize before we start taking product out. Two methods for this have been identified so far: 1. We let the ethanol pool at the bottom of the column and when adequate level is reached it starts to flow out. Finding a proper level requires experimenting but this has been tested to work. 2. We collect all the reflux below the packing and feed it back to column via needle valve. When there’s enough reflux flowing the needle valve will restrict the flow and some pure ethanol will start to come out

Bilde
BildeDirekte link til boka ligger her
http://distillers.tastylime.net/library ... /index.htm
Flere bøker finnes her
http://distillers.tastylime.net/library ... .htm#Books Listings

Spørsmål stilles i tråden her :) og beklager store bilder :lol:
FAQ hvordan lage sats, Min oppskrift! viewtopic.php?f=6&t=1985
FAQ the mini-still viewtopic.php?f=23&t=3648
Brukerens avatar
RS_jenssen
Avhengig
 
Innlegg: 4088
Registrert: Søn Aug 27, 2006 7:43 am
Bosted: Akershus
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Hvordan lage en ARC kolonne (enkelt forklart med bilder)

Innlegg chr18 » Søn Nov 08, 2009 4:24 pm

Fint med store bilder hehe.
Noen som tør ta på seg oppgave å oversette? jer ikke så dyktig i engalsk, og google ble veldig rotete.
Ellers fint at du la ut dette,
Kan dere være så snill å poste ferdig ovcersatte linker så sant det lar seg gjøre?
bruk google. http://www.google.no/language_tools?hl=no
chr18
Avhengig
 
Innlegg: 1257
Registrert: Lør Aug 06, 2005 11:09 am
Bosted: i by'n
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Hvordan lage en ARC kolonne (enkelt forklart med bilder)

Innlegg RS_jenssen » Søn Nov 08, 2009 4:44 pm

her er google oversettelsen, så får vi ta en dugnad på teksten for å få den bra. jeg er ikke flink på norsk rettskriving. men skal bidra jeg å :) ingen skal henges ut her inne for dårlige Norsk kunnskaper uansett!

PIC - EL-ARC - merk sensor pipen ble forlenget senere Fra LM hoder produkt takeoff du har et kopperrør (8-10mm har blitt testet) som er forseglet i bunnen, går ned 80% av pakket kolonne høyden (dvs. 80cm pipe på 1 meter kolonne) og loddes på utsiden av kolonnen rør for å få god varmeoverføring. Ca 20 cm fra toppen av røret er det faktiske produktene ta av. Fra avgang har vi damp lås og røret går opp igjen til 1-2cm under den flytende overflaten på LM reservoaret og tilbake til samling fartøyet. På det høyeste punktet på dette produktet avgang er et ventilasjons hull å hindre siphoning (kreves for minst mindre rør diameter). Merk, i bildet jeg har brukt silikon slanger. Jeg anbefaler at du bruker en 5-6mm kopperrør stedet.

Prinsippet om operasjonen er at væsken nederst på 80cm pipe vil koke hvis temperaturen i nedre deler av kolonnen der røret er festet er høyere enn kokepunktet væske inne i sensoren pipe (i praksis 78,1-2C siden det første ting som når toppen av kolonnen). Når væsken koker ingen væske skal gå inn i produktet avgang tube, men alt er tilbake til kolonnen via LM hodet på grunn av trykkforskjellen. Når temperaturen på kolonnen (i den delen der røret er loddet til) jevner ut kokende stopper og væske vil begynne å strømme ut av produktet avgang. Dette fører til mindre refluks og temperaturen i den nedre delen av kolonnen begynner å stige. Når det er høyt nok effekten stopper og syklusen begynner på nytt. I praksis fungerer veldig bra. Det justerer reflux ratio automatisk og stopper samlingen før noen høyere kokepunkt alkoholer har en sjanse til å komme til toppen av pakking. Dette systemet blir kvitt halen, men det er fortsatt problemet med hoder. Flere metoder for å kvitte seg med hodene er undersøkt, men jeg vil presentere her den enkleste ett.


PIC-heads-samling-flaske Med dette systemet hodene vil gå til flasken, og når den er full til settet grensen (ventilasjon slange / rør på innsiden av flasken) produktet vil begynne å strømme til samlingen fartøyet. Mengden hoder kan justeres ved å variere lengden på slangen / røret på innsiden av flasken. Den ventilasjon, rør / slanger må gå over punktet der røret til produktet fartøyet blader, som væske inne i ventilasjons-rør skal stå opp til dette nivået. Den vaporlock i røret hindrer hodet i flasken fra forurensende produkt, og også gjør justeringen av vent pipe. Ellers væsken i flasken ville stige opp til den faktiske mate røret bunnen. Jeg anbefaler denne type system som skal bygges fra 8mm rør som minimum diameter.

Nå den siste innovasjon for å fjerne hodene (utviklet av «farbror Plast") er å bruke separate hoder kolonnen for det. I praksis betyr dette at vi har en annen kolonne som er stengt på bunnen og bunnen av kolonnen går ned til mos i kjele. Dette gir nok varme for kolonnen å la den fungere som normalt. Produktet fra ARC kolonne går til toppen av pakking av hoder kolonnen. På toppen av kolonnen har vi kondensator som vanlig, og under den kondensatoren vi har et reservoar av 100-150ml hvor hodene vil bli samlet. Ren etanol er hentet ut fra bunnen av kolonnen. Nå er det største problemet med denne typen tilnærming er at ved starten kolonnen er matet med mange hoder og ved enden er det meste ren etanol. Dette betyr at vi må gi kolonnen litt tid å stabilisere seg før vi begynner å ta produktet ut. To metoder for dette har blitt identifisert så langt: 1. Vi la etanol bassenget nederst i kolonnen og når tilstrekkelig nivå er nådd det begynner å strømme ut. Finne et riktig nivå krever eksperimenterer, men dette har blitt testet for å fungere. 2. Vi samler alle refluks under pakking og mate den tilbake til kolonnen via nålen ventil. Når det er nok refluks strømmer nålen ventilen vil begrense flyten og noen ren etanol vil begynne å komme ut
FAQ hvordan lage sats, Min oppskrift! viewtopic.php?f=6&t=1985
FAQ the mini-still viewtopic.php?f=23&t=3648
Brukerens avatar
RS_jenssen
Avhengig
 
Innlegg: 4088
Registrert: Søn Aug 27, 2006 7:43 am
Bosted: Akershus
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Hvordan lage en ARC kolonne (enkelt forklart med bilder)

Innlegg rkr » Ons Nov 18, 2009 7:29 am

It is quite unpolite and actually illegal to post copyrighted material without authors permission (me being the author).

Slainte, Riku
If some is good and more is better, then too much is just right!
rkr
Hardkoker
 
Innlegg: 107
Registrert: Søn Mar 06, 2005 3:48 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Hvordan lage en ARC kolonne (enkelt forklart med bilder)

Innlegg RS_jenssen » Ons Nov 18, 2009 12:40 pm

woud it be better if i just posted the link? and not the text and pictures?
FAQ hvordan lage sats, Min oppskrift! viewtopic.php?f=6&t=1985
FAQ the mini-still viewtopic.php?f=23&t=3648
Brukerens avatar
RS_jenssen
Avhengig
 
Innlegg: 4088
Registrert: Søn Aug 27, 2006 7:43 am
Bosted: Akershus
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Hvordan lage en ARC kolonne (enkelt forklart med bilder)

Innlegg rkr » Ons Nov 18, 2009 5:20 pm

Link and even translation (in this case) are OK but direct copying requires permission from the copyright holder. Let's let it be for now unless Mike spots it.

Slainte, Riku
If some is good and more is better, then too much is just right!
rkr
Hardkoker
 
Innlegg: 107
Registrert: Søn Mar 06, 2005 3:48 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time


Gå til Kolonnebrennere

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester